Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2019 op dinsdag 18 februari a.s. in een van de zalen in het Dorpshuis op Fort Vreeswijk.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

A G E N D A
01 Opening door de voorzitter

02 Notulen van de vorige ledenvergadering

03 Mededelingen van de voorzitter

04 Jaarverslag van de secretaris

05 Jaarverslag en begroting van de penningmeester

06 Verslag van de kascontrolecommissie

07 Benoeming kascontrolecommissie

08 Benoeming controleurs

09 Benoeming viscommissies

10 Benoeming vismeesters

11 Benoeming barcommissie

12  Benoeming commissie Water – en Visstandbeheer

13 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Joop Harmsen

14 Wedstrijdprogramma’s

15 Rondvraag

16 Pauze

17 Beantwoording rondvraag

Jaarverslag 2019 van de secretaris

Het bestuur
Het verenigingsjaar 2019 stond, evenals het jaar 2018, voor het bestuur vooral in het teken van het verkrijgen van een eigen clubruimte, het verwerven van nieuwe visrechten en het op peil houden van de visstand in de eigen viswateren.

Ook aan het plan van het Dorpshuis om het buitengebeuren op Fort Vreeswijk aan te pakken en waarin is voorzien in de bouw van een eigen clubhuis, werd door het bestuur veel aandacht besteed.

Ondanks het feit dat er geen juridische bezwaren meer waren ontvingen wij van het Ministerie van EZ bericht dat ons verzoek om het huren van de visrechten op de geulen in de uiterwaarden van de Lek, voorlopig en zonder opgaaf van reden deze niet zullen worden uitgegeven. Zodra dit wel het geval is zullen wij op de hoogte worden gebracht.

Vergaderingen en werkzaamheden
Het bestuur kwam in 2019 acht maal in vergadering bijeen, bezocht externe vergaderingen bij de gemeente, Sportvisserij Nederland en de Federatie MidWest Nederland en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging.
Een tweetal vergaderingen met de nieuwe wethouder ( onze tussenpersoon bij de gemeente )eindigde in een patstelling. Een nieuwe vergadering is inmiddels gepland waarbij wij zullen worden ondersteund door een jurist van Sportvisserij Nederland.

Aart Verweij, als bestuurder en secretaris verzorgde de notulen en de agenda’s van bijna alle vergaderingen en zorgde tevens voor de meeste correspondentie van de vereniging. Na jarenlang eveneens als a.i. voorzitter te hebben gefungeerd droeg hij tijdens de jaarvergadering 2018 de voorzittershamer over aan Martin Plinck.

Joop Harmsen, als bestuurder en wedstrijdsecretaris was weer volledig verantwoordelijk voor het totale wedstrijdgebeuren en de programma’s ( samengesteld door de viscommissies ) Hij stak daarnaast veel tijd in het onderhouden van de contacten met de verkooppunten en was tevens onze huisfotograaf en verzorgde ook de fotosite. Tenslotte had hij ook nog zitting in de activiteitencommissie en beheerde tot aan de ledenvergadering 2018 de website.

Martin Plinck, als bestuurder en inmiddels voorzitter, had de leiding bij Water - en Visstandbeheer en was aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Henk Zwaan, als bestuurder, bleef a.i. penningmeester en was eveneens samen met Martin het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Bert Duister, als algemeen bestuurder, verleende diverse diensten t.b.v. de overige bestuurders, vergaarde intussen de nodige kennis en nam op de ALV 2018 het websitebeheer over van Joop Harmsen.

Interne vergaderingen
Naast de bestuursvergaderingen waren er :
Een jeugdcommissievergadering
De jaarlijkse commissies vergadering
De jaarlijkse ALV
De jaarlijkse viscommissie seniorenvergadering

Ledenbestand
Opnieuw werden wij geconfronteerd met een lichte daling van het ledenbestand.
Hadden we eind 2018 nog 1905 leden. Eind 2019 zijn dat er 1834.

Publiciteit
Ondanks het feit dat we geen vaste persoon als publicist hebben is het een aantal zittende bestuursleden redelijk gelukt om de leden, vooral via onze site van nieuws te voorzien en was er af te toe ook een gastschrijver.

Visstand
Ook in 2019 is er, mede op advies van SVN, weer vis uitgezet.
In de gracht van Fort Vreeswijk.
225 kg schubkarper, 225 kg spiegelkarper en 50 kg kruiskarper
In de singel aan de Groningenhaven
50 schubkarper en 50 kg spiegelkarper
In de singel aan de Drenthehaven
50 kg schubkarper en 50 kg spiegelkarper
In de gracht van Fort Jutphaas
50 schubkarper en 50 kg spiegelkarper

Commissies
Senioren wedstrijdcommissie.
Aangebleven zijn :
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Ab Schoonheim, Bertus Windhouwer, Perry Spronk, Jean Chaigneau en Peter Hergt.
Binnen deze groep fungeren Joop Harmsen en Ab Schoonheim bijgestaan door enkele dames als activiteitencommissie.

Karpercommissie
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand en Scot Simonis

Dames viscommisie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig

Jeugdcommissie
Aangebleven zijn :
Hennie van Nes , Ab Schoonheim. Eef de Lang, Henk Hak, Denicio Patterson en Peter van Kilsdonk
Nieuw : Sharmila Tedjai en Kristel de Vries
In maart a.s. zullen Ruud Mellema, Marjo Hergt en Lia Vendrig bij SVN de cursus Jeugdcoach afronden.

Barcommissie
Aangebleven zijn:
Marjo Hergt en Lia Vendrig
Reserve : Ineke Verweij

Controleurs
Aangebleven zijn :
Frits van Eldik, Ad van Dalum en Scot Simonis en Florian Wijsman (tevens BOA)

Water – en Visstandbeheer
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand, Scot Simonis, Henk Hak en Bertus Windhouwer. De algehele leiding is in handen van Martin Plinck.
Webmaster
Vanaf de ALV 2018 is onze nieuwe webmaster Bert Duister.

Vismeesters
Peter van Gijn
Perry Spronk
Faik Spronk
Florian Wijsman

Nevenactiviteiten
Naast alle competities waren er de volgende losse wedstrijden :
Paaswedstrijd
Cor Zuurhout Bokaal
Bootjeswedstrijden
Theo Tukker Bokaal
Koppel Dagwedstrijd
Golden Ticket wedstrijd
Kaderdag
Familiedag
Dames Finale
Dames / Herenkoppel
Nationale hengeldag
Wedstrijd VP / AUHV
Bestuursvisdag
Vislessen op basisscholen
Gehandicaptendag
Inloopochtend jeugd
Instructieavond jeugd
De traditionele winkelierswedstrijd is wegens te weinig belangstelling vervallen.


Voor akkoord Verslaglegging


De voorzitter Aart Verweij secretaris

Notulen Algemene Ledenvergadering 2018

dinsdag 19 februari 2019
zaal De Bres van het Dorpshuis op Fort Vreeswijk.
Aanvang 20.00 uur.


01 Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en vraagt om 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons ontvallen zijn.

02 Notulen van de vorige ledenvergadering (2017)
De notulen worden zonder commentaar aangenomen onder dankzegging aan de notulist (Martin Plinck)

03 Mededelingen van het bestuur
Allereerst wil ik als voorzitter, namens het bestuur van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken voor hun belangeloze inzet in het afgelopen jaar en hun toezegging om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren als vrijwilliger.
De bezetting van het bestuur blijft een zorgenkindje.
Ledental
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het jaarverslag van de secretaris is het ledenaantal t.o.v. van 2017 opnieuw gedaald. Waren er eind 2017 totaal 1917 leden . Eind 2018 zijn dat 1905.
Graag willen wij jullie nog eens wijzen op de meevistoestemming van SVN waarmee je drie maal per jaar een verschillend persoon, zonder vispas, een dag mee uit vissen mag nemen in landelijk ingebracht viswater, om hem of haar zodoende te interesseren voor de hengelsport en om daarna lid te worden van onze vereniging.
Visrechten en visuitzet
Inmiddels is er met medewerking van SVN een uitgebreid en verplicht Visplan opgesteld voor de Honswijkerplas en hebben wij dat aangeboden aan de verhuurder van de visrechten, het Recreatieschap Midden Nederland.
Met onderwatercamera’s, dieptemeters, fishfinders en een drone is de plas in kaart gebracht, is er veel witvis aangetroffen en is de grootste diepte ca. 15 meter.
Inmiddels is de plas via een dam in tweeën gedeeld waarbij een deel zal worden verondiept. Op ons verzoek zal nog nader worden onderzocht of het financieel
haalbaar is de dam geschikt te maken voor het wedstrijdvissen.
Voor wat betreft ons verzoek om de visrechten op de geulen in de uiterwaarden van de Lek heeft Rijks Waterstaat nu eindelijk aangegeven geen bezwaar te hebben. Nu echter blijkt dat de wateren en de omliggende gronden zijn verpacht en wordt er uitgezocht wie de pachters zijn. Ook zij moeten dan nog toestemming verlenen.
Opnieuw is er ook in 2018 vis uitgezet in de gracht van Fort Vreeswijk.
In het voorjaar : 300 kg. 2-zomerige schubkarper en 100 kg. 2-zomerige
spiegelkarper. In het najaar : 400 kg. 1-zomerige kruiskarper. Het vissen hier uitsluitend met de vaste hengel blijft van kracht.
Het parkeren naast en achter het gebouw van de Scouting blijft een dingetje.
Er zijn nog steeds leden die menen zich niet aan de bestaande regels te hoeven houden en daarmee onenigheid veroorzaken tussen uw bestuur en de Stichting Dorpshuis en de Scouting.
De aangewezen nachtviswateren blijven van toepassing. Het nachtvissen is daar slechts voor eigen leden toegestaan en een nachtvispas is niet nodig.
Contacten met de Gemeente
Het heeft even geduurd maar inmiddels is op 16 januari jl. een compleet plan aan de Gemeente aangeboden om het buitengebeuren op Fort Vreeswijk aan te pakken en waarin is voorzien van de bouw van een eigen clubhuis en een brug in plaats van de bestaande dam.
Na inzage door twee betrokken wethouders gaat de gemeente nu onderzoeken of het plan als zodanig kan worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. Na goedkeuring. Daarna is er nog goedkeuring nodig van de Provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en moet er geld gevonden worden uit diverse subsidiepotjes. We wachten met spanning af.
De overige contacten met de gemeente verlopen moeizaam met uitzondering van de afdeling groenbeheer en het Grondbedrijf.
De contacten met het Hoogheemraadschap zijn positief.
Competities
De damescompetitie telde slechts 7 deelnemers. Voor 2019 worden er vier nieuwe deelnemers verwacht.
De karpergroep bleef stabiel met 10 deelnemers.
De wintercompetitie AR kanaal 2018/2019 telt 9 deelnemers.
De seniorencompetitie telde 21 deelnemers.
De zomeravondcompetitie telde 13 deelnemers.
De vrijdagavondcompetitie telde 17 deelnemers.
De wintercompetitie in de Fortgracht telt 17 deelnemers.
In totaal waren er 77 deelnemers waarvan een aantal aan meerdere competities deelnamen.
De jeugd bleef beperkt tot enkele deelnemers. Hier geen competitie maar wel visles.
Plan is hier nog éénmaal alles in te zetten via bijvoorbeeld de vier vismeesters en grote posters op alle basisscholen.
Bij de Nationale Hengeldag waren er wel 19 kinderen door vooral grote posters
op de basisscholen te verspreiden. Zelfs de nationale TV maakte van ons evenement een reportage en zond het ’s avonds uit.
Gehandicaptendag
Gelukkig konden we het afgelopen jaar weer een groep mensen met een beperking ontvangen en hebben we hen een fijne dag bezorgd mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en werden er door onze vismeester, bijgestaan door de jeugdcommissie, een aantal vislessen gegeven op diverse basisscholen. Met deze sociale activiteit zullen we blijven doorgaan om zo onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
Tenslotte
Laten we vooral respect voor elkaar tonen en er met z’n allen weer een nieuw gezellig en geslaagd seizoen van maken.

04 Jaarverslag van de secretaris
Het jaar 2018 stond evenals het jaar 2017 voor het bestuur vooral in het teken van het verkrijgen van een eigen clubruimte, het verwerven van nieuwe visrechten en het op peil houden van de visstand in de gracht van Fort Vreeswijk.
Het plan vanuit het Dorpshuis Fort Vreeswijk om het buitengebeuren op het Fort aan te pakken, voorziet in de bouw van een eigen clubhuis en is inmiddels aangeboden aan de Gemeente die na goedkeuring het plan dient voor te leggen aan de Gemeenteraad, de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tenslotte moet er nog geld gevonden worden uit diverse subsidiepotjes.
Met medewerking van Sportvisserij Nederland is er inmiddels een wettelijk verplicht Visplan opgesteld voor de Honswijkerplas en hebben wij dat aangeboden aan de verhuurder van de visrechten, het Recreatieschap Midden Nederland. Er wordt nog gewerkt aan de plas dooor Rijkswaterstaat en onze wensen, het geschikt maken voor de wedstrijdvisserij wordt mogelijk meegenomen in de werkzaamheden.
Inmiddels, na herhaaldelijk aandringen, heeft Rijkswaterstaat ons verzoek om de visrechten te huren op de geulen in de uiterwaarden langs de Lek goedgekeurd. Echter de wateren en de omliggende gronden zijn verpacht en ook van de pachters dienen wij toestemming te hebben. Bij het Ministerie van EZ zoekt men nu uit wie de pachters zijn.

Vergaderingen en werkzaamheden
Het bestuur kwam in 2018 acht maal in vergadering bijeen en bezocht diverse externe vergaderingen en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging. O.a. werden er onderhandelingen gevoerd met het Dorpshuis over het huren van de Fortwachterswoning ( het witte huisje ).
Omdat uiteindelijk de bestaande tussenmuur op de begane grond niet mocht worden verwijderd zag het bestuur af van de huur.
Vergaderingen en werkzaamheden
Het bestuur kwam in 2018 acht maal in vergadering bijeen, bezocht diverse externe vergaderingen en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging. O.a. waren dat de onderhandelingen met het Dorpshuis over het tijdelijk huren van de voormalige Fortwachterswoning ( het witte huisje ). Omdat uiteindelijk de tussenmuur op de begane grond niet mocht worden verwijderd zag het bestuur af van de huur.
Aart Verweij, als secretaris, verzorgde de notulen en de agenda’s van bijna alle vergaderingen en verzorgde tevens de meeste correspondentie van de vereniging en ondersteunde de overige bestuursleden waar nodig. Tenslotte trad hij, vanwege het ontbreken van een voorzitter, op als a.i. voorzitter en leidde hij alle vergaderingen.
Joop Harmsen, als wedstrijdsecretaris, was weer volledig verantwoordelijk voor het totale wedstrijdgebeuren en de programma’s ( samengesteld door de viscommissies ). Hij stak daarnaast veel tijd in het onderhouden van de contacten met de verkooppunten en was tevens onze huisfotograaf en verzorgde de fotosite. Tenslotte had hij ook nog zitting in de activiteitencommissie en beheerde de website.
Martin Plinck, als algemeen bestuurder had de leiding bij Water – en Visstandbeheer en was aanspreekpunt namens het bestuur voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.
Henk Zwaan, als algemeen bestuurder, bleef a.i. penningmeester en was eveneens namens het bestuur samen met Martin het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.
Bert Duister, als aspirant bestuurder, verleende diverse diensten t.b.v. de overige bestuurders en vergaarde de nodige kennis.
Overige vergaderingen
Naast de bestuursvergaderingen waren er :
Twee jeugdcommissievergaderingen
De jaarlijkse commissiesvergadering
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Het jaarlijkse bestuursoverleg met de AUHV
De viscommissie seniorenvergadering
Ledenbestand
Waar er bij de meeste verenigingen al veel eerder een lichte daling van het aantal leden was ingezet, gold dat ook voor onze vereniging.
Eind 2015 waren er nog 2046 leden. In 2016 waren dat er 1974. Eind 2017 waren dat er 1917. Het jaar 2018 sloot af met 1905 leden. Opnieuw een kleine daling van het aantal leden.
Publiciteit
Ondanks het feit dat we nog steeds geen vaste persoon hebben als publicist is het een aantal zittende bestuursleden redelijk gelukt om de leden, vooral via onze site, van nieuws te voorzien,
Viswater
Ook in 2018 is er, mede op advies van SVN weer vis uitgezet in de gracht van Fort Vreeswijk. In het voorjaar : 300 kg. 2-zomerige schubkarper en 100 kg. 2-zomerige spiegelkarper. In het najaar : 400 kg. 1-zomerige kruiskarper.
Commissies
Senioren wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Ab Schoonheim,Bertus Windhouwer, Perry Spronk, Jean Chaigneau en Peter Hergt.
Binnen deze groep fungeren Joop Harmsen, Ad van Dalum en Ab Schoonheim, bijgestaan door enkele dames als activiteitencommissie.
Barcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig met reserve Ineke Verweij
Karper wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Scoetie Premchand en Scot Siemonis
Dames wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig met ondersteuning van Ab Schoonheim
Jeugd wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Hennie van Nes, Ab Schoonheim, Eef de Lang, Henk Hak en Denisio Patterson
Controleurs
Aangebleven zijn :
Frits van Eldik. Ad van Dalum en Scot Simonis.
Inmiddels geslaagd en worden toegevoegd : Perry Spronk en Florian Wijsman.
BOA ( bijzonder opsporingsambtenaar )
Inmiddels is Florian Wijsman geslaagd voor de cursus BOA. Hij zal, aangestuurd door de federatie vooral in onze regio werkzaam zijn en onze controleurs ondersteunen.
Water – en Visstandbeheer
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand, Scot Simonis, Henk Hak en Bertus Windhouwer. De algehele leiding was en blijft in handen van Martin Plinck.

Vismeester
Gediplomeerd vismeester blijft Peter van Gijn. Ook het afgelopen jaar zijn er weer, onder zijn leiding en met behulp van de jeugdcommissie, een aantal vislessen gegeven aan groep 7 en 8 van diverse basisscholen. Ook in 2018 zullen wij daarmee doorgaan zij het op grotere schaal vanwege het feit dat inmiddels drie leden van onze vereniging de cursussen viscoach en vismeester succesvol hebben afgerond en inmiddels hun vuurdoop hebben doorstaan. Het zijn Faik Spronk, Perry Spronk en Florian Wijsman. Hopelijk kunnen zij mede zorgen voor meer aanwas van de jeugd om bij onze vereniging te leren vissen en vangen.
Nevenactiviteiten.

Paaswedstrijd
Cor Zuurhoutbokaal
Bootjeswedstrijd
Theo Tukker Bokaal
Koppelmarathon
Koppeldagwedstrijd
Golden Ticket Wedstrijd
Kaderdag
Familiedag
Late Dames Avondwedstrijd
Dames / Heren Koppelwedstrijd
Nationale Hengeldag
Wedstrijd VP / AUHV
Bestuursvisdag
Winkelierswedstrijd
Vislessen op basisscholen
Gehandicaptendag
Inloopochtend jeugd
Instructieavond jeugd

05 Jaarverslag van de penningmeester
Naar aanleiding van de financiële  stukken worden vragen door de penningmeester beantwoord. Hij geeft verder aan dat de begroting er wat anders uitziet ten gevolge van een aantal uitsplitsingen die er voor moeten zorgen dat er beter overzicht per activiteit ontstaat.
06 Verslag van de kascontrolecommissie
De commissie verklaart bij monde van Perry Spronk dat de financiele administratie is gecontroleerd en dat er geen onregelmatigheden aangetroffen zijn.
Het bestuur krijgt dus decharge voor het gevoerde financiële beleid.
07 Benoeming kascontrolecommissie
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit HenkAarts en Sharmila Tedjai, reserve zal zijn Faik Spronk.
08 Benoeming controleurs
Komend jaar zijn de controleurs: Scott Simonis, Ad van Dalum, Frits van Eldik, Florian Wijsman, en Perry Spronk.
Florian zal aangestuurd door de federatie vooral in onze regio werkzaam zijn en onze controleurs ondersteunen.
09 Benoeming viscommissies
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Ab Schoonheim, Bertus Windhouwer, Perry Spronk, Jean Chaigneau en Peter Hergt.
Binnen deze groep fungeren Joop Harmsen, Ad van Dalum en Ab Schoonheim, bijgestaan door enkele dames als activiteitencommissie.
Karper wedstrijdcommissie
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand en Scot Simonis
Dames wedstrijdcommissie
Marjo Hergt en Lia Vendrig met ondersteuning van Ab Schoonheim
Jeugd commissie
Hennie van Nes, Ab Schoonheim, Eef de Lang, Henk Hak en Denisio Patterson
Webmaster
Joop Harmsen was en blijft , ondanks zijn toch al vele werkzaamheden voor de club, onze webmaster. Een nieuwe webmaster zo welkom zijn.
10 Benoeming vismeesters
Peter van Gijn krijg dit jaar assistentie van drie nieuwe vismeesters
Het zijn Faik Spronk, Perry Spronk en Florian Wijsman. Hopelijk kunnen zij mede zorgen voor meer aanwas van de jeugd om bij onze vereniging te leren vissen en vangen.
11 Benoeming barcommisie
Marjo Hergt en Lia Vendrig met reserve Ineke Verweij
12 Benoeming commissie Water-en Visstandbeheer
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand, Scot Simonis, Henk Hak en Bertus Windhouwer. De algehele leiding was en blijft in handen van Martin Plinck
13 Bestuursverkiezing.
Henk Zwaan en Aart Verweij zijn statutair aftredend en worden voor een nieuwe termijn aangesteld.
Bert Duister wordt aangesteld als bestuurder algemene zaken.
Ad van Dalum constateert dat zijn voorzet voor een nieuw bestuurslid niet is doorgezet. Jammer was misschien een optie geweest.
Vervolgens meldt de huidige voorzitter dat hij zijn functie overdraagt aan Martin Plinck. Aart blijft wel actief als secretaris.
De voorzittershamer verandert van eigenaar en de vergadering wordt voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter.
14 Wedstrijdprogramma’s
De wedstrijdprogramma’s worden besproken en staande de vergadering nog enkele correcties aangebracht.
De programma’s zoals vermeld op de site zijn regelgevend en zullen spoedig door Joop aangepast worden.
15 Rondvraag
1.Peter : er staan strafpunten in het wedstrijd reglement zouden we niet meer doen.
2.Ernst : antwoord ingezonden brief?
3.Bert : penningmeester ad interim?
4.Bert : uitsluitend karpervissen op de Fortgracht?
5.Bert : waarom geen activiteiten voor onze slapende leden?
6.Bob : Vindt het vreemd en ongepast dat er op de jaarvergadering spontaan een overleg van de wedstrijdcommissie ontstond.
16 Pauze
17 Beantwoording rondvraag
1. Had er niet moeten staan vorig jaar al niet meer.
3. Bestuur is niet voltallig en Henk heeft aangeboden deze functie te
vervullen tot het bestuur voltallig is.
4. zeker niet alleen vissen met de werphengel nog steeds niet toegestaan maar
verder mag je overal op vissen mits je de regels van de Fortgracht
maar respecteert.
5. alle leden kunnen en mogen deelnemen aan alle activiteiten door ons
georganiseerd. Onze prioriteit ligt bij de jeugd en alle activiteiten die wij
aanbieden.
7.is reeds op de bestuursvergadering besproken en ook wij vinden dat dat
niet had moeten gebeuren
2. de voorzitter geeft kort aan wat de strekking van de brief, geschreven door
Ernst mede namens een aantal andere “Fortkarpervissers” is en stelt vast dat de brief eigenlijjk thuishoort op de wedstrijdvissers vergadering in september.
Er zal dit jaar nog niets veranderen alleen wordt er gekeken (door de wedstrijdcommissie) hoe er een ranking kan komen waardoor de betere wedstrijdvissers in een z.g. A poule geplaatst kunnen worden.
e.e.a. is bedoeld om het karakter van de z.g. funwedstrijden te behouden c.q. veilig te stellen.
Er ontstaat een soms heftige discussie maar uiteindelijk wordt deze doorgeschoven naar de wedstrijdvissers vergadering in september.

18 Sluiting door de voorzitter
De voorzitter sluit rond 23.00 uur de vergadering , bedankt iedereen voor
de inbreng en wenst hen wel thuis.

Voor akkoord VerslagleggingDe secretaris Martin Plinck