In 2014 in de pers


De vereniging in het nieuws in 2014


Wij zijn een actieve vereniging, die niet alleen voor haar eigen leden activeiten ontplooit, maar ook regelmatig haar neus laat zien in de Nieuwegeinse samenleving.

Zo zijn wij actief met het geven van vislessen op basisscholen en in de wijken,
houden visdagen voor mensen met een beperking en houden open wedstrijden in samenwerking met een lokale winkeliersvereniging en meer en nodigen wij alle Nieuwegeiners uit om eens mee te vissen met de familiedag.

Dit alles vraagt om een goed en regelmatig contact met de lokale pers.
Met korte lijnen naar de media kun je sneller publiciteit genereren.
Door persberichten goed voor te bereiden, zelf fotomateriaal beschikbaar te stellen, een actuele website te onderhouden en natuurlijk vooral interessante nieuwtjes en activiteiten te bieden weet onze vereniging zich regelmatig te profileren in Nieuwegein en omstreken.

Daarnaast zorgen het verspreiden van folders, posters en stickers voor nog extra publiciteit.

We zijn dan ook niet voor niets de grootste vereniging van Nieuwegein.Open jeugdkampioenschap Nieuwegein


Woensdag 4 juni 2014

NIEUWEGEIN - De officiele opening van het nieuwe visseizoen heet voortaan Nationale Hengeldag en die was afgelopen zaterdag 31 mei.
Die dag werden er door het hele land door de plaatselijke hengelsportverenigingen, vooral voor de jeugd, allerlei hengelsportactiviteiten gehouden.
Hengelsportvereniging De Vaart-Poscar hield 31 mei de open jeugdkampioenschap witvissen in twee leeftijdsgroepen: van zeven tot en met tien en van elf tot en met dertien jaar.
Een vergunning om te vissen was die dag niet nodig.
Deze wedstrijden waren aan de gracht van Fort Vreeswijk en er werden mooie prijzen gewonnen door deze Nieuwegeinse jongens.

Vier winnaars kunnen worden genoteerd:
.
7 t/m 11 jaar :
Pim Eijpe (1) met 24 centimeter

vanaf 12  jaar: 
Jasper Seters (1) met 88 centimeter
Mitchel Lancee (2) met 63 centimeter.
en Julian Overeem (3) met 42 centimeter.

De organisatie zorgde hengels, aas en maden en voor de deelnemers waren er gratis hapjes en drankjes. 

Angela Odijk


Secretaris Aart Verweij: ‘Vissen is populair’


De Vaart-Poscar grootste sportvereniging van Nieuwegein

NIEUWEGEIN
Edwin Koene

Met inmiddels ruim 1800 leden is Hengelsportvereniging De Vaart - Poscar waarschijnlijk de grootste sportvereniging van Nieuwegein. De vereniging ontstond in 1994, dus twintig jaar geleden, uit een fusie van De Vaart uit Vreeswijk en De Poscar, wat de naam van een visje is, uit Jutphaas. ‘’Het gegeven dat we zoveel leden hebben zit hem in het feit dat de vispas die vissers moeten hebben is gekoppeld aan een lidmaatschap van een hengelsportvereniging’’, vertelt Aart Verweij. ‘’Veel leden komen weliswaar uit Nieuwegein, maar we hebben verspreid over Nederland ook de nodige leden. En zelfs buitenlanders staan op onze ledenlijst.’’ Aart (69), sinds zijn zestiende lid, is nu secretaris van De Vaart-Poscar, maar was ook dertien jaar lang voorzitter. Met penningmeester Henk Aarts, wedstrijdsecretaris Joop Harmsen en lid externe zaken Richard Trofimowicz vormt hij het huidige bestuur. Aart: ‘’We hebben meer dan honderd actieve leden cq. vrijwilligers, waarvan er twintig commissielid zijn, maar we zoeken dus nog een enthousiaste voorzitter en drie kaderleden.’’

Vispas
De Vaart-Poscar is lid van Sportvisserij Nederland dat is aangesloten bij het NOC*NSF. Qua ledenaantal is het de derde sportbond van ons land. ‘’Vissen is populair’’, zegt Aart. ‘’Nog steeds. In Nederland staan maar liefst 1,5 miljoen vissers geregistreerd. Zij mogen, met maximaal twee hengels en alle toegestande aassoorten, gebruik maken van 85 procent van alle Nederlandse wateren. Dit is viswater dat door de landelijke verenigingen is ingebracht.’’ Joop: ‘’Om te mogen vissen heb je dus de verplichte vispas nodig. Deze vispas kan je online via onze website, www.devaartposcar.nl, aanvragen. Je kan deze ook bij zes verkooppunten in Nieuwegein en omgeving aanschaffen. Senioren betalen 30,00 euro per jaar, jeugd tot en met 13 jaar 13,50 euro. Voor jeugd tot en met 13 jaar is er ook een andere optie, de gratis jeugdvergunning. Hiermee mag met een hengel uitsluitend worden gevist met brood, maden, wormen, deeg of maïs in aangewezen viswateren in Nieuwegein.’’

Eigen ruimte
‘’Wij beheren in goed overleg en in samenwerking met de gemeente Nieuwegein en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, een groot aantal viswateren met een goede visstand, waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn’’, legt Richard uit. ‘’Wij kopen dus ook zelf vis hiervoor. De Gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor het onderhoud.’’ ‘’Over de Gemeente gesproken. Wij hebben nog één grote wens’’, zegt Aart. ‘’We zouden graag een eigen ruimte willen hebben. Al vijf jaar onderhandelen we met de Gemeente, tot dusver helaas nog zonder resultaat. We hopen binnenkort meer te horen.’’

Actief en maatschappelijk betrokken
De Vaart - Poscar heeft een wedstrijdcommissie, die viswedstrijden voor senioren, dames en jeugd organiseert. Naast de verenigingscompetitie worden er diverse "fun"wedstrijden georganiseerd. De karpercommissie organiseert jaarlijks een karpercompetitie. Als maatschappelijk betrokken vereniging organiseren ze ook vislessen op basisscholen, jeugdviscursussen en speciale visdagen voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking.

v.l.n.r.: Aart, Richard en Joop zijn drie van de vele actieve leden van De Vaart-Poscar.

Foto: Edwin Koene
     

 Veel vuil weg op Opschoondag

 
De Molenkruier  • 26 mrt 2014

VREESWIJK
In het kader van NL-Doet ruimden zo’n vijftig vrijwilligers 22 maart de waterbodems langs de Dorpsstraat,
straten en groenstroken in Oud- en Nieuw-Vreeswijk zwerfvuil op. De dag werd om 9.30 uur begonnen
met een starthandeling door wethouder Hans Reusch. Vervolgens gingen ploegen van het duikteam
Moby Dick te water, bijgestaan door helpers en Vreeswijkse waterscouts op de kant. Kleine materialen tot
zelfs een bootje werden boven water gehaald en op een ponton opgeslagen om later af te laten voeren.
Overige vrijwilligers, waaronder bewoners en enkele leden van hengelsportvereniging De Vaart - Poscar verzamelden met grijpers zwerfvuil in straten en groenstroken in Oud- en Nieuw-Vreeswijk.
 
 
        


 Geslaagd visjubileum met cliënten Reinaerde 

Hengelsportvereniging
De Vaart - Poscar uit
Nieuwegein hield vorige
week zaterdag al weer
voor de tiende keer een
hengeldag voor mensen
met een geestelijke
beperking.
Door Edwin Koene
Nieuwegein  -  Tien jaar ge-
leden kwam de jeugdcom-
missie van de hengelsport-
vereniging met het idee
 Vrijwilligers van de hengelsportvereniging en de gasten van Reinaerde.
om iets te organiseren voor
mensen met een verstan-
delijke beperking. Dit werd
klaargezet. Nadat elke vrij-
ten rond vier uur weer met
door het bestuur omarmd.
williger was gekoppeld aan
een goed gevoel huiswaarts.
Er werd contact gelegd met
een gast kon het vissen be-
de Stichting Reinaerde, een
ginnen. Uiteindelijk ving
zorgorganisatie in de regio
bijna iedereen wel een visje.
Utrecht die zich richt op
Na het vissen volgde een
begeleid wonen voor men-
barbeceu en, vanwege het
sen met zeer verschillende
10-jarige jubileum, een op-
beperkingen. Ook zij waren
treden van artiesten die met
enthousiast en zo werd een
Hollandse meezingers de
decennium geleden, de eer-
zaal in vervoering brachten
ste dag voor mensen met een
en de voetjes van de vloer.
beperking georganiseerd.
Medaille
Meezingers
tenslotte ontvingen alle
Vorige week zaterdag drup-
gasten een visdiploma en
pelden rond tien uur de
een fraaie herinneringsme-
eerste gasten binnen in de
daille. De vrijwilligers van
thuishaven van de vereni-
de stichting een leuk
ging, het Dorpshuis op Fort
presentje vanwege het jubi-
Vreeswijk. Inmiddels waren
leum. Na het maken van een
de hengels opgetuigd en de
groepsfoto keerden de gas-
visstoeltjes aan de fortgracht

Kampioenschappen witvissen voor de jeugd 


De Molenkruier
• 21 mei 2014
NIEUWEGEIN - De laatste zaterdag in mei, de eenendertigste, en voorheen de officiële opening van het nieuwe visseizoen, is uitgeroepen tot Nationale Hengeldag.

De laatste zaterdag in mei is uitgeroepen tot ‘Nationale Hengeldag’. Eerst was dat de officiele opening van het visseizoen.
Die dag worden er door het hele land door de plaatselijke hengelsportverenigingen, met name voor de jeugd, allerlei hengelsportactiviteiten gehouden.

HSV De Vaart - Poscar
Ook de plaatselijke hengelsportvereniging HSV De Vaart - Poscar wil die dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
 Daarom houdt de vereniging op 31 mei de Nieuwegeins Open Jeugdkampioenschappen Witvissen voor alle Nieuwegeinse jeugd van zeven tot en met dertien jaar.

Fort Vreeswijk
Het evenement wordt gehouden tussen 9.00 en 12.00 uur aan de gracht van Fort Vreeswijk. Deelname is gratis en een vergunning is die dag niet nodig.
Er wordt gevist in twee leeftijdsklassen: 7 t/m 10 jaar en van 11 t/m 13 jaar. Vissen mag met de vaste hengel van maximaal 7 meter. Nog geen hengel? Geen bezwaar.
De vereniging zorgt dan voor een leenhengel. Ook aas en maden zijn voor iedereen gratis beschikbaar.
Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Joop Harmsen:
Telefoonnummer 030-6663522.