Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen A.L.V. De Vaart-Poscar 2017

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Plaats: Fort Vreeswijk.
Datum: 6 februari 2018.
Aanvang:20.00 uur.
Afwezig met kennisgeving : ---

01Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom, verwijst naar de agenda en vraagt om een minuut stilte ter nagedachtenis van leden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

02Notulen van de vorige ledenvergadering
Deze worden zonder commentaar aangenomen en onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.

03Mededelingen van het bestuur.
•De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun belangenloze inzet in het afgelopen jaar en hun toezeging om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren.
De bezetting van het bestuur blijft een zorgenkindje met slechts 4 personen.
We blijven zoeken naar geschikte personen.
•Ledental
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het jaarverslag van de secretaris, is het ledenaantal voor het tweede opvolgende jaar licht gedaald.
Waren er eind 2015 2046 leden. Eind 2016 waren dat er 1974.
Nu zijn we geëindigd op 1917 leden. E.e.a. is geheel in lijn met de landelijke cijfers.
Graag wijzen wij jullie daarom nog eens op de “meevistoestemming “ van SVN waarmee je drie maal per jaar een verschillend persoon, zonder vispas, een dag mee uit vissen mag nemen in landelijk ingebracht viswater, om hem of haar zodoende de interesseren voor de hengelsport en daarna lid te worden van onze vereniging.
•Visrechten en visuitzet
Zoals al eerder op onze website vermeld, zijn de visrechten op de Honswijkerplas nu echt definitief in ons bezit en is het huurcontract goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Het gaat hier om 30 HoA goed toegankelijk viswater. Helaas is het water minder geschikt voor het houden van wedstrijden vanwege de zeer flauw aflopende oever waardoor er geen leefnetten te plaatsen zijn.
Voor wat betreft ons verzoek om de visrechten op de geulen in de uiterwaarden van de Lek weigert RWS momenteel een laatste handtekening te zetten. Zij onderzoeken momenteel of zij de rechten wel moeten uitgeven.
Opnieuw is er ook in 2017 door ons vis uitgezet. Dit keer uitsluitend in de gracht van Fort Vreeswijk t.w.: 350 kg 2 zomerige schubkarper en 100 kg 2 zomerige spiegelkarper.
Het toelaten van uitsluitend eigen leden op de Fortgracht is verlengd en dat is nu ook vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Het vissen hier met uitsluitend de vaste hengel blijft van kracht.
De aangewezen nachtviswateren blijven van toepassing. Het nachtvissen is daar slechts voor eigen leden toegestaan en een nachtvispas is niet meer nodig.
•Contacten met de gemeente
De eerdere rechtstreekse contacten met de gemeente t.b.v. een eigen clubgebouw zijn op niets uitgelopen. De ondersteuning van een bestuurslid van SVN en van de federatie t.w. Jan van de Bovenkamp, was een fiasco.
Inmiddels ligt er een compleet nieuw plan van het Dorpshuis, samen met het Museum, de Scouting en onze vereniging om het buitengebeuren op het Fort aan tepakken waarin is voorzien van een eigen clubhuis voor onze vereniging en een brug i.p.v. een dam.
Het clubhuis is gepland in het verlengde van het gebouw van de scouting en vervangt een ooit eerder bestaand artilleriegebouw op deze plaats.
•De gemeente juigt de plannen toe maar eerst zal de raad, de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toestemming moeten verlenen en er moet geld gevonden worden voor de plannen.
•Een geheel nieuwe en hoopvolle insteek. We wachten af.
•Verder lopen de rechtstreekse contacten die Martin heeft met de gemeente over het onderhoud van de Fortgracht naar tevredenheid.
•Terugloop deelname aan competities
We zijn van oorsprong altijd een echte wedstrijdvereniging geweest. Helaas zien we de deelname bij de dames, de senioren en de jeugd gestaag terug lopen.
Alleen de wedstrijden in de Fortgracht worden goed bezocht.
Mensen hebben tegenwoordig veel meer mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden. Toch moeten we scherp blijven op dit onderwerp en vragen jullie allemaal recreanten te interesseren voor het wedstrijdvissen.
Bij de dames worden er twee nieuwe deelnemers verwacht.
Voor de jeugd gaan we vóór aanvang van de jeugdcompetitie van start met een groots opgezette campagne om toch weer de jeugd warm te stoken voor het vissen in competitieverband en ze zo op te leiden tot een betere visser.
•Gehandicaptendag
Gelukkig konden we het afgelopen jaar weer een groep mensen met een beperking ontvangen en hebben we hen een fijne dag bezorgd mede dankzij
de inzet van een groot aantal vrijwilligers en werden er door onze vismeester, bijgestaan door de jeugdcommissie, een aantal vislessen gegeven op diverse basisscholen.
Met deze sociale aktiviteiten zullen wij blijven doorgaan om zo onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
•En tenslotte nog dit :
Laten we er met zijn allen weer een nieuw geslaagd seizoen van maken .

04Jaarverslag van de secretaris.

Het jaar 2017 stond voor het bestuur vooral in het teken van het verkrijgen van een eigen clubruimte, het verwerven van nieuwe visrechten en het omturnen van de gracht van Fort Vreeswijk tot een karpervijver voor alleen eigen leden.

De onderhandelingen met de gemeente onder leiding van Jan van de Bovenkamp, bestuurder van SVN en van de Federatie zijn op een fiasco uitgelopen. Echter vanuit het Dorpshuis Fort Vreeswijk is inmiddels, ook in samenwerking met onze vereniging, een plan ontwikkeld om het buitengebeuren op het Fort aan te pakken en sommige onderdelen weer in de oude staat te herstellen. Daaronder valt ook het opnieuw bouwen van een voorheen bestaand houten artilleriegebouw dat dienst moet gaan doen als ons clubhuis en is er de wens de huidige dam naar het Fort te vervangen door een brug.
Het plan zal op korte termijn worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Men acht de kans van slagen van het plan erg hoog.

De visrechten op de Honswijkerplas ( 30 Ha ) zijn inmiddels definitief binnen en ook door de Kamer voor de Binnenvisserij goedgekeurd. Een mooi en goed bereikbaar viswater. Alleen jammer dat het water minder geschikt is voor de wedstrijdvisserij vanwege het zeer flauw aflopende taluut waardoor er geen leefnetten kunnen worden uitgezet.
De aangevraagde visrechten op de geulen in de uiterwaarden langs de Lek zijn voorlopig door het Ministerie van EZ afgewezen omdat beheerder RWS nog niet wil tekenen.

Vergaderingen en werkzamheden
Het bestuur kwam in 2017 negen maal bijeen, bezocht diverse vergaderingen extern en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging.
Aart Verweij, als secretaris, verzorgde de notulen en de agenda’s van alle vergaderingen en verzorgde tevens alle correspondentie van de vereniging en ondersteunde de overige bestuursleden waar nodig. Tenslotte trad hij, vanwege het ontbreken van een voorzitter, op als a.i. voorzitter en leidde hij alle vergaderingen.
Joop Harmsen, als wedstrijdsecretaris, was weer volledig verantwoordelijk voor het totale wedstrijdgebeuren en de programma’s ( samengesteld door de viscommissies ). Hij stak daarnaast veel tijd in het onderhouden van de contacten met de verkooppunten en was tevens onze huisfotograaf en verzorgde de fotosite. Tenslotte had hij ook nog zitting in de activiteitencommissie en beheerde de website.
Martin Plinck, als algemeen bestuurder heeft inmiddels de leiding op zich genomen bij Water – en Visstandbeheer en is aanspreekpunt namens het bestuur voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.
Henk Zwaan, als algemeen bestuurder, heeft inmiddels a.i. het penningmeesterschap op zich genomen en is eveneens namens het bestuur samen met Martin het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.
Overige vergaderingen
Naast de bestuursvergaderingen waren er
Twee jeugdcommissievergaderingen
De jaarlijkse commissievergadering
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Het jaarlijkse bestuursoverleg met de AUHV
De viscommissie seniorenvergadering
Ledenbestand
Waar er bij de meeste verenigngen al veel eerder een lichte daling van het aantal leden was ingezet, geldt dat nu ook voor onze vereniging.
Eind 2015 waren er nog 2046 leden. In 2016 waren dat er 1974. Eind 2017 zijn dat er 1975
Publiciteit
Ondanks het feit dat we geen vaste persoon meer hebben als publicist is het een aantal zittende bestuursleden redelijk gelukt om de leden, vooral via onze site, van nieuws te voorzien,
Viswater
Ook in 2017 is er, mede op advies van SVN weer vis uitgezet in de gracht van Fort Vreeswijk. Inmiddel is op ons verzoek, door de gemeente, ook aan de voorzijde van de gracht een nieuwe beschoeiing aangebracht.
Daarnaast is op onze kosten in de nazomer één maal extra gemaaid in het water van de Fortgracht om zo de waterplanten wat in toom te houden.

05Jaarverslag en begroting van de penningmeester.
Door een misverstand ontbrak de beamer om de financiële cijfers te presenteren daardoor waren er geen papieren voor de aanwezigen om de cijfers van deskundig commentaar te voorzien. Afgesproken werd alle aanwezigen een papieren versie te sturen en kregen zij de toezegging dat eventuele vragen beantwoord zullen worden.
De penningmeester stelt verder voor om de cijfers in grote lijnen door te nemen.
Hiermee gaat iedereen akkoord.

06Verslag van de kascontrolecommissie.
De commissie bestaande uit H.Aarts en P.Spronk verklaren dat geen onregelmatigheden geconstateerd zijn en verlenen penningmeester en bestuur decharge voor het financiële beleid.

07 Benoeming kascontrolecommissie.
De nieuwe commissie zal bestaan uit P.Spronk, H.Aarts en reserve Sharmila Tedjai.

08 Benoeming controleurs.
Scot Simonis, Frits van Eldik en Ad van Dalum aangevuld met Florian Wijsman.

09Benoeming viscommissies
Alle commissies staan onder leiding van Joop Harmsen als wedstrijdsecretaris.
Senioren.
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Perry Spronk, Ab Schoonheim, Bertus Windhouwer Jean Chagneau en Peter Hergt.
Dames.
Marjo Hergt en Lia Vendrig met ondersteuning Ab Schoonheim.
Jeugd
Hennie van Nes, Eef de Lang, Ab Schoonheim, Henk Hak en Denisio Patterson.
Karper
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand en Scot Simonis.
Golden Ticket
Henk Zwaan


10 Benoeming barcommissie.
Marjo Hergt en Lia Vendrig met reserve Ineke Verweij

11 Benoeming commissie water - en visstandbeheer.
Hoofd : Martin Plinck
Water – en Visstand : Jorgen van Straten en Sroetie Premchand.
Groen : Henk Hak en Bertus Windhouwer.
Calamiteiten : Scot Simonis.
Martin vraagt de vergadering om ondersteuning tijdens twee komende klussen te weten:
•Opschot snoeien buitenkant Fort t.b.v. nieuwe visplekken. Voorstel is 24 februari as..???H Zwaan, P Spronk, B Windhouwer, H Hak, M Plinck,……????
•Opruimactie Fort Jutphaas, Rietput, Kanovijver, Fort Vreeswijk, Edisonbaan en Groningenhaven.
Aanmeldingen via mail na vermelding op de website.
Mogelijke datum: 17 maart as.

12Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : Martin Plinck algemeen bestuurder .
M.Plinck wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar.


13Wedstrijdprogramma’s
De wedstrijdprogramma’s staan in het “kleine boekje”.Er worden een paar foutjes vanuit de vergadering aangegeven en afgesproken wordt dat het programma zoals vermeld op de site het juiste is. Eventuele fouten zullen door Joop Harmsen daar hersteld worden.

14 Rondvraag.
•Ad van Dalum vraagt welke zaalruimtes in het Dorpshuis en op welke manier dieworden toebedeeld.
Wij moeten soms uitwijken naar andere ruimtes(afgesproken) maar betalen altijd het laagste tarief.
•Perry en Faik Spronk gaan de vereniging vertegenwoordigen als viscoach en vismeester.
Taken zullen in overleg met P. van Gijn verdeeld worden.
•Gaan we nog planten maaien met de gemaakte messen?
Wellicht later in het jaar en ook afhankelijk van de activiteiten van onze graskarpers.
•Waarom moesten de wedstrijdvissers uitwijken tijdens het Streetfishing.
Hadden we beter moeten regelen maar vanwege tijdsdruk niet gelukt.

Pauze.

15Financiele handelingsruimte Bestuur.
Het bestuur vraagt de vergadering om financiele handelingsvrijheid inzake financiering van het nieuwe clubhuis. Het bestuur beloofd dat er nooit schulden zullen worden gemaakt. Aanwezige leden kunnen schriftelijk stemmen (ja, nee of blanco)
STEMMING: 20 stemmen
4 nee
2 blanco
12 ja
2 ongeldig
Het bestuur dankt de aanwezigen voor het getoonde vertrouwen.

16Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng.

Voor akkoord Verslaglegging


De Voorzitter Martin Plinck