Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarverslag 2018 van de secretaris


Jaarverslag 2018 van de secretaris

Bestuur
Het jaar 2018 stond evenals het jaar 2017voor het bestuur vooral in het teken van het verkrijgen van een eigen clubruimte, het verwerven van nieuwe visrechten en het op peil houden van de visstand in de gracht van Fort Vreeswijk.

Het plan vanuit het Dorpshuis Fort Vreeswijk om het buitengebeuren op het Fort aan te pakken, voorziet in de bouw van een eigen clubhuis en in inmiddels aangeboden aan de Gemeente die na goedkeuring het plan dient voor te leggen aan de Gemeenteraad, de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tenslotte moet er nog geld gevonden worden uit diverse subsidiepotjes.

Met medewerking van Sportvisserij Nederland is er inmiddels een wettelijk verplicht Visplan opgesteld voor de Honswijkerplas en hebben wij dat aangeboden aan de verhuurder van de visrechten, het Recreatieschap Midden Nederland. Er wordt nog gewerkt aan de plas dooor Rijkswaterstaat en onze wensen, het geschikt maken voor de wedstrijdvisserij wordt mogelijk meegenomen in de werkzaamheden.

Inmiddels, na herhaaldelijk aandringen, heeft Rijkswaterstaat ons verzoek om de visrechten te huren op de geulen in de uiterwaarden langs de Lek goedgekeurd. Echter de wateren en de omliggende gronden zijn verpacht en ook van de pachters dienen wij toestemming te hebben. Bij het Ministerie van EZ zoekt men nu uit wie de pachters zijn.

Vergaderingen en werzaamheden
Het bestuur kwam in 2018 acht maal in vergadering bijeen en bezocht diverse externe vergaderingen en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging. O.a. werden er onderhandelingen gevoerd met het Dorpshuis over het huren van de Fortwachterswoning ( het witte huisje ).
Omdat uiteindelijk de bestaande tussenmuur op de beganegrond niet mocht worden verwijderd zag het bestuur af van de huur.

Vergaderingen en werkzamheden
Het bestuur kwam in 2018 acht maal in vergadering bijeen, bezocht diverse externe vergaderingen en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging. O.a. waren dat de onderhandelingen met het Dorpshuis over het tijdellijk huren van de voormalige Fortwachterswoning ( het witte huisje ). Omdat uiteindelijk de tussenmuur op de begane grond niet mocht worden verwijderd zag het bestuur af van de huur.

Aart Verweij, als secretaris, verzorgde de notulen en de agenda’s van bijna alle vergaderingen en verzorgde tevens de meeste correspondentie van de vereniging en ondersteunde de overige bestuursleden waar nodig. Tenslotte trad hij, vanwege het ontbreken van een voorzitter, op als a.i. voorzitter en leidde hij alle vergaderingen.

Joop Harmsen, als wedstrijdsecretaris, was weer volledig verantwoordelijk voor het totale wedstrijdgebeuren en de programma’s ( samengesteld door de viscommissies ). Hij stak daarnaast veel tijd in het onderhouden van de contacten met de verkooppunten en was tevens onze huisfotograaf en verzorgde de fotosite. Tenslotte had hij ook nog zitting in de activiteitencommissie en beheerde de website.

Martin Plinck, als algemeen bestuurder had de leiding bij Water – en Visstandbeheer en was aanspreekpunt namens het bestuur voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Henk Zwaan, als algemeen bestuurder, bleef a.i. penningmeester en was eveneens namens het bestuur samen met Martin het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Bert Duister, als aspirant bestuurder, verleende diverse diensten t.b.v. de overige bestuurders en vergaarde de nodige kennis.

Overige vergaderingen
Naast de bestuursvergaderingen waren er :
Twee jeugdcommissievergaderingen
De jaarlijkse commissiesvergadering
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Het jaarlijkse bestuursoverleg met de AUHV
De viscommissie seniorenvergadering

Ledenbestand
Waar er bij de meeste verenigingen al veel eerder een lichte daling van het aantal leden was ingezet, gold dat ook voor onze vereniging.
Eind 2015 waren er nog 2046 leden. In 2016 waren dat er 1974. Eind 2017 waren dat er 1917. Het jaar 2018 sloot af met 1905 leden. Opnieuw een kleine daling van het aantal leden.

Publiciteit
Ondanks het feit dat we nog steeds geen vaste persoon hebben als publicist is het een aantal zittende bestuursleden redelijk gelukt om de leden, vooral via onze site, van nieuws te voorzien,

Viswater
Ook in 2018 is er, mede op advies van SVN weer vis uitgezet in de gracht van Fort Vreeswijk. In het voorjaar : 300 kg. 2-zomerige schubkarper en 100 kg. 2-zomerige spiegelkarper. In het najaar : 400 kg. 1-zomerige kruiskarper.


Commmissies

Senioren wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Ab Schoonheim,Bertus Windhouwer, Perry Spronk, Jean Chaigneau en Peter Hergt.
Binnen deze groep fungeren Joop Harmsen, Ad van Dalum en Ab Schoonheim, bijgestaan door enkele dames als activiteitencommissie.

Barcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig met reserve Ineke Verweij

Karper wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Scoetie Premchand en Scot Siemonis

Dames wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig met ondersteuning van Ab Schoonheim

Jeugd wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Hennie van Nes, Ab Schoonheim, Eef de Lang, Henk Hak en Denisio Patterson

Controleurs
Aangebleven zijn :
Frits van Eldik. Ad van Dalum en Scot Simonis.
Inmiddels geslaagd en worden toegevoegd : Perry Spronk en Florian Wijsman.

BOA ( bijzonder opsporingsambtenaar )
Inmiddels is Florian Wijsman geslaagd voor de cursus BOA. Hij zal, aangestuurd door de federatie vooral in onze regio werkzaam zijn en onze controleurs ondersteunen.

Water – en Visstandbeheer
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand, Scot Simonis, Henk Hak en Bertus Windhouwer. De algehele leiding was en blijft in handen van Martin Plinck.

Webmaster
Joop Harmsen was en blijft , ondanks zijn toch al vele werkzaamheden voor de club, onze webmaster. Een nieuwe webmaster zo welkom zijn.

Vismeester
Gediplomeerd vismeester blijft Peter van Gijn. Ook het afgelopen jaar zijn er weer, onder zijn leiding en met behulp van de jeugdcommissie, een aantal vislessen gegeven aan groep 7 en 8 van diverse basisscholen. Ook in 2018 zullen wij daarmee doorgaan zij het op grotere schaal vanwege het feit dat inmiddels drie leden van onze vereniging de cursussen viscoach en vismeester succesvol hebben afgerond en inmiddels hun vuurdoop hebben doorstaan. Het zijn Faik Spronk, Perry Spronk en Florian Wijsman. Hopelijk kunnen zij mede zorgen voor meer aanwas van de jeugd om bij onze vereniging te leren vissen en vangen.

Nevenactiviteiten.
Paaswedstrijd
Cor Zuurhoutbokaal
Bootjeswedstrijd
Theo Tukker Bokaal
Koppelmarathon
Koppeldagwedstrijd
Golden Ticket Wedstrijd
Kaderdag
Familiedag
Late Dames Avondwedstrijd
Dames / Heren Koppelwedstrijd
Nationale Hengeldag
Wedstrijd VP / AUHV
Bestuursvisdag
Winkelierswedstrijd
Vislessen op basisscholen
Gehandicaptendag
Inloopochtend jeugd
Instructieavond jeugd


Voor akkoord Verslaglegging
De voorzitter Aart Verweij secretaris