Privacyverklaring van Hengelsportvereniging De Vaart – Poscar

HSV De Vaart – Poscar is gevestigd te Nieuwegein met als postadres Rijnlaan 14 3433 ZL en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40482907. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensverklaring. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Vaart – Poscar verwerkt en opslaat en voor welke doeleinden deze persoongegevens worden gebruikt.

1.0Gebruik van persoonsgegevens
HSV De Vaart – Poscar verwerkt en bewaart ( mogelijk ) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u :
a)Contact met ons opneemt via telefoon, email of per brief.
b)Zich inschrijft / aanmeldt als lid van de vereniging.
c)Zich inschrijft / aanmeldt als deelnemer van wedstrijden en andere activiteiten.
d)Zich inschrijft / aanmeldt als adverteerder / sponsor.
e)Leverancier bent van goederen en diensten bent.
f)Zich aanmeldt als vrijwilliger.

1.1HSV De Vaart – Poscar verzamelt ( mogelijk ) de volgende persoonsgegevens.
a)Voorletters en achternaam
b)Geboortedatum
c)Adres
d)E-mailadres
e)Telefoonmummer
f)Geslacht
g) Lidmaatschapsgegevens
h)Mogelijk relevante sportvisserijgegevens
i)Betaalgegevens

1.2HSV De Vaart – Poscar kan deze gegevens gebruiken om :
a)Het ledenbestand “ up to date “ te houden .
b)Informatievoorziening.
c)Financiële administratie in de vorm van in - en uitgaande facturen.

2. Informatie, wijzigingen en bezwaar
U kunt contact opnemen met HSV De Vaart - Poscar via telefoonnummer 030 - 6060791 of per email info@ devaartposcar.nl

a) Meer informatie over de wijze waarop HSV De Vaart - Poscar
persoonsgegevens verwerkt.
b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
c) Inzage in de persoonsgegevens bij HSV De Vaart - Poscar met
betrekking tot U verwerkt.
d) Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Vaart -
Poscar.

3. Beveiliging van uw gegevens
HSV De Vaart - Poscar zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in
deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren
dan noodzakelijk.
HSV De Vaart - Poscar treft adequate technische en organisatorische
maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. HSV De Vaart - Poscar kan uw ledengegevens aan de volgende
derden verstrekken

a) Sportvisserij Nederland wegens uitvoeren ledenadministratie.
b) Sportvisserij MidWestNederland als informatievoorziening.
c ) Gecertificeerde verenigingscontroleurs die zich bezighouden met de
controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en de daarop
gebaseerde regelgeving.
d) Het lidmaatschap van de vereniging houdt automatisch in dat er
landelijke en federatieve overkoepelingen zijn waarvan men dus
automatisch lid wordt en derhalve de data gedeeld wordt.

5. Opslag en inzicht in persoonsgegevens
De opslag van persoonsgegevens vindt plaats zowel digitaal als op
papier en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk tenzij uit
historisch oogpunt.
Financiële stukken worden, zoals de wet voorschrijft 7 jaar bewaard.
Inzage in alle gegevens is uitsluitend toegestaan door aangewezen (
gekozen) functionarissen zoals de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester, dus het dagelijks bestuur en de websitebeheerder.
Opslag vindt plaats in de archieven van genoemde personen.

6. Foto´s

Het is HSV De Vaart - Poscar toegestaan om gemaakte foto´s tijdens
evenementen te publiceren via de schrijvende en digitale pers en de
eigen website. Vooraf aan elk evenement zullen ouders , indien
aanwezig , worden gevraagd om toestemming foto´s van hun kinderen
te publiceren.
Op aanmeldingsformulieren voor deelname aan evenementen zal altijd
de vraag worden gesteld of publicatie van foto´s van de betreffende
persoon is toegestaan.

7. HSV De Vaart - Poscar verstrekt uw gegevens niet aan derden
t.b.v.marketing


8 Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt
gewijzigd. Informatie daarover zal dan plaatsvinden via de
verenigingswebsite.
Nieuwegein, mei 2018