Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen A.L.V. De Vaart-Poscar 2016

Plaats : ’t Fort Vreeswijk
Aanvang : 20.00 uur

1.Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze A.L.V. uitgeschreven door het bestuur volgens de statuten van de vereniging. Voor het feitelijke begin vraagt hij een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
2.Notulen van de vorige ledenvergadering
De notulen zoals uitgedeeld en gepubliceerd op de site worden onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd.
3.Mededelingen van het bestuur
De voorzitter bedankt namens het bestuur alle vrijwilligers voor hun belangenloze inzet voor de vereniging in het afgelopen jaar. Alle vrijwilligers, op José na, hebben inmiddels weer voor een jaar bijgetekend, terwijl Denisio tussentijds is toegevoegd aan de jeugdcommissie. De bezetting van het bestuur blijft een zorgenkindje ondanks de eerdere toetreding van Martin en Henk. Daar tegenover staat het tussentijdse vertrek van Richard en het a.s., vooraf aangekondigde, vertrek van onze penningmeester Henk. We blijven zoeken naar geschikte bestuurders.
 
Ledenaantal
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het jaarverslag van de secretaris, is het ledenbestand voor het eerst sinds lange tijd afgenomen. Vele andere verenigingen hadden daar in 2015 al mee te maken.
Eind 2015 waren er 2046 leden. Eind 2016 zijn dat er 1974. Een daling dus van 3,5 procent.
Graag wijzen wij jullie daarom nog eens op de meevis toestemming van Sportvisserij Nederland waarmee je drie maal per jaar een verschillend persoon een dag mee uit vissen mag nemen om hem of haar zodoende te interesseren voor de hengelsport en zo lid te worden. 

Visrechten, nachtvissen en visuitzet
Inmiddels beginnen de aangevraagde visrechten op vrijliggende wateren vaste vorm te krijgen. Voor de geulen in de uiterwaarden langs de Lek dient alleen nog RWS een handtekening te zetten en voor de Honswijkerplas wordt momenteel een contract op papier gezet door het Recreatieschap Midden Nederland. Er worden geen problemen meer verwacht.
Het reguleren van het nachtvissen op de Nedereindseplas is van de baan.
De plas is sinds enkele jaren in bezit van de gemeente Utrecht die de rechten recent heeft verhuurd aan de AUHV. Een bestaande machtiging van Recreatieschap Midden Nederland aan de federatie bleek achteraf niet rechtsgeldig.
Afgelopen jaar is er door het bestuur behoorlijk wat vis uitgezet, m.n. spiegel-schub en graskarper op 6 verschillende plaatsen en heeft het bestuur besloten om op de fortgracht Vreeswijk nog uitsluitend eigen leden toe te laten en is de nachtvispas afgeschaft. De aangewezen nachtviswateren blijven van toepassing en slechts voor eigen leden.

Contacten met de gemeente
Op ons verzoek is de beschoeiing van de Fortgracht Vreeswijk duurzaam hersteld en zijn alle gaten gedicht.
Verder heeft er een eerste vervolg gesprek met de gemeente plaatsgevonden over de situatie aan de voorkant van het Fort.
Daarnaast is er een hernieuwd overleg gaande, ondersteund door Jan van de Bovenkamp, bestuurder van Sportvisserij Nederland en van de federatie, samen met Martin over onze wens van een eigen clubhuis. Omdat bouwen op het Fort definitief niet is toegestaan zijn er door ons een vijftal locaties aangewezen die momenteel worden onderzocht door de gemeente op geschiktheid. We wachten in spanning af en houden jullie op de hoogte zodra wij meer weten. 

De jeugd
Ondanks een enthousiaste jeugdcommissie, ondersteund door het bestuur, en ca. 200 jeugdleden in ons bestand, de nodige publiciteit en het geven van vislessen op de basisscholen, lukt het maar niet om meer dan 10 vissertjes aan de jeugdcompetitie te laten deelnemen. Praktisch alle hengelsportverenigingen hebben hetzelfde probleem. De jeugd wil blijkbaar alleen nog vrij vissen en dan het liefts direct met zo’n prachtige werphengel met kunstaas en een dubbele dreg om vooral grote vis te vangen en die dan, als ze er per ongeluk één vangen, wordt vermoord vanwege het gebrek aan hulpmiddelen. Ook de sociale media
nemen de jeugd thans volledig in beslag. Toch zullen we blijven investeren in de jeugd. Vanuit de vergadering wordt het bestuur gevraagd aandacht te besteden aan het populaire streetfishing voor de jeugd.

Gehandicaptendag

De traditionele gehandicaptendag is het afgelopen jaar helaas niet doorgegaan vanwege de verbouwing van het Dorpshuis. Maar dit jaar zullen we zeker de draad weer oppakken.
Wel werd er door de jeugdcommissie samen met onze vismeester, weer gevist met een aantal cliënten van verzorgingstehuis de Geinsehof en werden er vislessen gegeven op enkele basisscholen. Met al deze sociale aktiviteiten zullen we blijven doorgaan om zo onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
 
Onderdak
Tijdens de verbouwing van het Dorpshuis dreigden we zonder onderkomen te komen terwijl die wel was toegezegd. Gelukkig werd er na stevig onderhandelen met de gemeente alsnog voor een tijdelijke porte cabine gezorgd waar we met veel plezier gebruik van hebben gemaakt. 

En tenslotte nog even dit
Gemeenten die visrecht verhuren, en dat zijn er veel, worden regelmatig geconfronteerd met klachten over achtergelaten afval en andere overlast door vissers (geluidsoverlast). Gemeenten dreigen daardoor uitgegeven visrechten weer in te trekken.
En sommige partijen in de gemeente politiek vinden dat natuurlijk prachtig.
Zo dreigde de gemeente Utrecht onlangs alle rechten bij de AUHV in te trekken.
Het ging hier om ca. 70 % van al hun viswater. Een ramp dus.
Met veel overtuigingskracht is, gelukkig voor de AUHV, een groot deel weer teruggedraaid maar waakzaamheid blijft geboden en dat geldt zeker ook voor onze vereniging. Dus zorg ervoor dat je jouw vereniging en dus ook jezelf niet dupeert. Laat dus nooit afval achter en gedraag je b.v. tegen omwonenden en BOA’s.
We gaan er dan ook van uit dat onze controleurs tijdens hun werkzaamheden daar scherp op zijn en in voorkomende gevallen de rommel opruimen.
4.Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt onder dankzegging goedgekeurd.
5.Jaarverslag en begroting van de penningmeester
Op het jaarverslag van de penningmeester was slechts een opmerking namelijk over het niet boeken van de huurpost portocabin evenals de hoogte daarvan. Met het antwoord, de gemeente heeft dat bedrag nog niet gefactureerd, was de zaak akkoord.
6.Verslag van de kascontrolecommissie
Peter van Gijn, lid van de kascontrole commissie leest het verslag van hun bevindingen voor. Aan de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend voor de financiële administratie.
Perry Spronk verrast de penningmeester alvast met een fles geestrijk vocht als dank voor zijn prima werk.
7.Voorstel verhoging contributie per 1 januari 2018
Het voorstel verhoging van €2.50 voor senioren per 2018 wordt na uitleg en enige discussie goedgekeurd.
8.Benoeming kascontrolecommissie
Het bestuur stelt voor om de controle van de financiële administratie voortaan door de afgetreden penningmeester te laten uitvoeren wordt niet aangenomen omdat hij geen ingeschreven accountant is. Besloten wordt dat hij dan tot de kascontrole commissie toetreedt en samen met Perry Spronk de controle uitvoert. Reserve blijft Teus Treffers.
9.Benoeming controleurs
De heren: S.Simonis, F, van Eldik en A. Van Dalum worden benoemd als controleur. Namens het bestuur ondersteund door H.Zwaan en M.Plinck. Dit voorjaar zullen nog enkele leden een cursus volgen bij SVN en bij goed gevolg ook de functie controleur gaan uitoefenen.
10.Benoeming viscommissies
De commissie staat o.l.v. J. Harmsen en bestaat uit:
Dames: M. Hergt, L Vendrig en A. Schoonheim
Jeugd : H. van Es, E. de Lang, A. Schoonheim, H. Hak en D. Patterson
Senioren (zondag,zomeravond, vrijdagavond en winter) :J. Harmsen, P. Spronk, A.van Dalum, A. Schoonheim en B.Windhouwer.
Golden Ticket : H. Zwaan
Karper : J van Straten, S. Premchand, S.Simonis. Ook deze commissie wordt ondersteund door H.Zwaan en M.Plinck namens het bestuur.
11.Benoeming barcommissie
M. Hergt en L. Vendrig
12.Benoeming commissie water - en visstandbeheer
J. van Straaten en S. Premchand (water en visstand) H.Hak en B. Windhouwer (groen) S.Simonis (calamiteiten) . Namens het bestuur ondersteund door H.Zwaan en M.Plinck.
13. Bestuursverkiezing.
Henk Aarts treed af na 13 jaar trouwe dienst en krijgt namens de hele vereniging een persoonlijk dankwoord van de voorzitter. Als blijk van waardering een waardebon en een fraaie bos bloemen voor zijn echtgenote. Henk Zwaan zal zijn taak voorlopig op zich nemen en wordt dus penningmeester a.i. Joop Harmsen heeft laten weten toch weer beschikbaar te zijn en blijft dus nog een periode(3 jaar)
14.Wedstrijdprogramma’s
De nieuwe wedstrijdprogramma’s worden gepresenteerd en na enige stevige discussies wordt besloten om de ingezette lijn te zien als tussenjaar en volgend jaar met behulp van een ontwikkelde enquête een definitieve lijn te bepalen.
15.Rondvraag
•Waarom staat de bepaling Fort Vreeswijk nog niet in de Visplanner
•Mogen wij vissen aan de binnenkant van fort Jutphaas.
•Peter Hergt en Jean Chagneau melden zich voor de viscie senioren
16.Pauze
17.Beantwoording van de rondvraag
•De voorzitter heeft hierover contact gehad met SVN. De lezing van SVN is dat de wijziging niet meer kon worden opgenomen in de papieren aanvullingslijst 2017 die een aantal vissers nog gebruiken. Omdat deze nog steeds rechtsgeldig is kon de wijziging dus ook niet digitaal worden verwerkt. Dit kan pas per 2018.
•Aan de binnenkant mag niet gevist worden maar op Fort Jutphaas is een plan in ontwikkeling waarin De Vaart-Poscar volledig meepraat en dus misschien in de toekomst.
18.Sluiting door de voorzitter 22.00 uur

Notulist: Martin Plinck
Voor akkoord

De voorzitter