Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarverslag 2017 van de secretaris

Bestuur
Het jaar 2017 stond voor het bestuur vooral in het teken van het verkrijgen van een eigen clubruimte, het verwerven van nieuwe visrechten en het omturnen van de gracht van Fort Vreeswijk tot een karpervijver voor alleen eigen leden.

De onderhandelingen met de gemeente onder leiding van Jan van de Bovenkamp, bestuurder van SVN en van de Federatie zijn op een fiasco uitgelopen. Echter vanuit het Dorpshuis Fort Vreeswijk is inmiddels, ook in samenwerking met onze vereniging, een plan ontwikkeld om het buitengebeuren op het Fort aan te pakken en sommige onderdelen weer in de oude staat te herstellen. Daaronder valt ook het opnieuw bouwen van een voorheen bestaand houten artilleriegebouw dat dienst moet gaan doen als ons clubhuis en is er de wens de huidige dam naar het Fort te vervangen door een brug.
Het plan zal op korte termijn worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Men acht de kans van slagen van het plan erg hoog.

De visrechten op de Honswijkerplas ( 30 Ha ) zijn inmiddels definitief binnen en ook door de Kamer voor de Binnenvisserij goedgekeurd. Een mooi en goed bereikbaar viswater. Alleen jammer dat het water minder geschikt is voor de wedstrijdvisserij vanwege het zeer flauw aflopende taluut waardoor er geen leefnetten kunnen worden uitgezet.
De aangevraagde visrechten op de geulen in de uiterwaarden langs de Lek zijn voorlopig door het Ministerie van EZ afgewezen omdat beheerder RWS nog niet wil tekenen.

Vergaderingen en werkzamheden
Het bestuur kwam in 2017 negen maal bijeen, bezocht diverse vergaderingen extern en voerde daarnaast vele gesprekken met derden in het belang van de vereniging.

Aart Verweij, als secretaris, verzorgde de notulen en de agenda’s van bijna alle vergaderingen en verzorgde tevens de meeste correspondentie van de vereniging.

en ondersteunde de overige bestuursleden waar nodig. Tenslotte trad hij, vanwege het ontbreken van een voorzitter, op als a.i. voorzitter en leidde hij alle vergaderingen.

Joop Harmsen, als wedstrijdsecretaris, was weer volledig verantwoordelijk voor het totale wedstrijdgebeuren en de programma’s ( samengesteld door de viscommissies ). Hij stak daarnaast veel tijd in het onderhouden van de contacten met de verkooppunten en was tevens onze huisfotograaf en verzorgde de fotosite. Tenslotte had hij ook nog zitting in de activiteitencommissie en beheerde de website.

Martin Plinck, als algemeen bestuurder heeft inmiddels de leiding op zich genomen bij Water – en Visstandbeheer en is aanspreekpunt namens het bestuur voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Henk Zwaan, als algemeen bestuurder, heeft inmiddels a.i. het penningmeesterschap op zich genomen en is eveneens namens het bestuur samen met Martin het aanspreekpunt voor de jeugdcommissie, de controleurs en de karpervissers.

Overige vergaderingen

Naast de bestuursvergaderingen waren er :
Twee jeugdcommissievergaderingen
De jaarlijkse commissievergadering
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Het jaarlijkse bestuursoverleg met de AUHV
De viscommissie seniorenvergadering

Ledenbestand
Waar er bij de meeste verenigingen al veel eerder een lichte daling van het aantal leden was ingezet, gold dat ook voor onze vereniging.
Eind 2015 waren er nog 2046 leden. In 2016 waren dat er 1974. Eind 2017 zijn dat er 1917. Dus weer een behoorlijke daling.

Publiciteit
Ondanks het feit dat we geen vaste persoon meer hebben als publicist is het een aantal zittende bestuursleden redelijk gelukt om de leden, vooral via onze site, van nieuws te voorzien,

Viswater
Ook in 2017 is er, mede op advies van SVN weer vis uitgezet in de gracht van 
Fort Vreeswijk. Inmiddel is op ons verzoek, door de gemeente, ook aan de linker voorzijde van de gracht beschoeiing aangebracht nadat eerder de bestaande beschoeiing werd vernieuwd.
Daarnaast is op onze kosten in de nazomer één maal extra gemaaid in het water van de Fortgracht om zo de waterplanten wat in toom te houden.

Commmissies

Senioren wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Joop Harmsen, Ad van Dalum, Ab Schoonheim,Bertus Windhouwer, Perry Spronk, Jean Chaigneau en Peter Hergt.
Binnen deze groep fungeren Joop Harmsen, Ad van Dalum en Ab Schoonheim, bijgestaan door enkele dames als activiteitencommissie.

Barcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig

Karper wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Scoetie Premchand en Scot Siemonis

Dames wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Marjo Hergt en Lia Vendrig met ondersteuning van Ab Schoonheim

Jeugd wedstrijdcommissie
Aangebleven zijn :
Hennie van Nes, Ab Schoonheim, Eef de Lang, Henk Hak en Denisio Patterson

Controleurs
Aangebleven zijn :
Frits van Eldik. Ad van Dalum en Scot Simonis.
Nog dit voorjaar zullen enkele cursisten, mits geslaagd, worden toegevoegd.

Water – en Visstandbeheer
Aangebleven zijn :
Jorgen van Straten, Sroetie Premchand, Scot Simonis, Henk Hak en Bertus Windhouwer. De algehele leiding is inmiddels in handen van Martin Plinck

Webmaster
Joop harmsen is , ondanks zijn toch al vele werkzaamheden voor de club onze webmaster. Een nieuwe webmaster zo welkom zijn.

Vismeester
Gediplomeerd vismeester blijft Peter van Gijn. Ook het afgelopen jaar zijn er weer, onder zijn leiding en met behulp van de jeugdcommissie, een aantal vislessen gegeven aan groep 7 en 8 van diverse basisscholen. Ook in 2018 zullen wij daarmee doorgaan.

Nevenactiviteiten
Deze zijn gehouden in 2017 en krijgen een vervolg in 2018.

Paaswedstrijd
Cor Zuurhoutbokaal
Bootjeswedstrijd ( 2x)
Theo Tukker Bokaal
Koppelmarathon
Koppeldagwedstrijd
Golden Ticket Wedstrijd
Kaderdag
Familiedag
Late Dames Avondwedstrijd
Dames / Heren Koppelwedstrijd
Nationale Hengeldag
Wedstrijd VP / AUHV
Bestuursvisdag
Winkelierswedstrijd
Vislessen op basisscholen
Gehandicaptendag
Inloopochtend jeugd
Instructieavond jeugd


Voor akkoord Verslaglegging
De voorzitter Aart Verweij secretaris